Forumwarz is the first "Massively Single-Player" online RPG completely built around Internet culture.

You are currently looking at Flamebate, our community forums. Players can discuss the game here, strategize, and role play as their characters.

You need to be logged in to post and to see the uncensored versions of these forums.

Log in or Learn about Forumwarz

Role Playing
Switch to Civil Discussion Role-Playing

Viewing a Post

Patently Chi-
ll Prestidig-
itator

Avatar: 128746 2011-10-09 04:24:59 -0400
8

[love is a dog from-
hell
]

Level 69 Troll

Celerysteve is incredible... he is just so... so incredible.

Karl Koch Posted:

ĶÁМĔŔÁĎ РČР, ČŐÚĹĎ ŶŐÚ ĔŚŤÁßĹĨŚĤ Á ČŐŃŤÁČŤ ŤŐ ĤĨĞĤĔŔ ĞŐVĔŔŃМĔŃŤÁĹ ĹĔVĔĹŚ, МÁŶßĔ ŤĤŔŐÚĞĤ ÚŃĨVĔŔŚĨŤŶ؟ Ĩ ĤÁVĔ ČŐŃŤŔŐVĔŔŚĨÁĹ ĨŃŦŐŔМÁŤĨŐŃ ČŐŃČĔŔŃĨŃĞ ŚŤŔÚЖŃĔŤ ŤĤÁŤ ŃĔĔĎŚ ŤŐ ŔĔÁČĤ ŐÚŔ ŤĔČĤŃŐĹŐĞĨČÁĹĹŶ ĎĨŚÁĎVÁŃŤÁĞĔĎ ÁĹĹĨĔŚ ĨŃ ĨŔÁŃ.

uh, what?


Joseph of Suburbia Posted:

im about to do a fuknig pirouette off the handle numpnuts if you dont find this completely hilarious i guess you are just completely dumb geez dont you get this is the funniest stuff ever

Log in to see images!

Internet Delay Chat
Have fun playing!
To chat with other players, you must Join Forumwarz or Log In now!