Forumwarz is the first "Massively Single-Player" online RPG completely built around Internet culture.

You are currently looking at Flamebate, our community forums. Players can discuss the game here, strategize, and role play as their characters.

You need to be logged in to post and to see the uncensored versions of these forums.

Log in or Learn about Forumwarz

Role Playing
Switch to Civil Discussion Role-Playing

Viewing a Post

Karl Koch

Avatar: 70525 Wed Mar 18 12:02:48 -0400 2009
55

Level 69 Hacker

“Trojan Horse Magnum”

ĶÁМĔŔÁĎ РČР, ČŐÚĹĎ ŶŐÚ ĔŚŤÁßĹĨŚĤ Á ČŐŃŤÁČŤ ŤŐ ĤĨĞĤĔŔ ĞŐVĔŔŃМĔŃŤÁĹ ĹĔVĔĹŚ, МÁŶßĔ ŤĤŔŐÚĞĤ ÚŃĨVĔŔŚĨŤŶ؟ Ĩ ĤÁVĔ ČŐŃŤŔŐVĔŔŚĨÁĹ ĨŃŦŐŔМÁŤĨŐŃ ČŐŃČĔŔŃĨŃĞ ŚŤŔÚЖŃĔŤ ŤĤÁŤ ŃĔĔĎŚ ŤŐ ŔĔÁČĤ ŐÚŔ ŤĔČĤŃŐĹŐĞĨČÁĹĹŶ ĎĨŚÁĎVÁŃŤÁĞĔĎ ÁĹĹĨĔŚ ĨŃ ĨŔÁŃ.16fJH561489%f)=11+515+15+
1514841+5815118519818+
1984845189481
984894
8931DF%&/&(]²a(FGD$$9198█â█ ☼█ █ ██ █ http://www.youtube.com/watch?v=o64NGQsZzCI Log in to see images!
Log in to see images!
Internet Delay Chat
Have fun playing!
To chat with other players, you must Join Forumwarz or Log In now!