Forumwarz is the first "Massively Single-Player" online RPG completely built around Internet culture.

You are currently looking at Flamebate, our community forums. Players can discuss the game here, strategize, and role play as their characters.

You need to be logged in to post and to see the uncensored versions of these forums.

Log in or Learn about Forumwarz

Role Playing
Switch to Civil Discussion Role-Playing
Politics quantum revolution

quantumenergy

Avatar: Abstract Blue Circle
43

[Everyday Regular N-
ormal Klan
]

Level 69 Hacker

“Trojan Horse Magnum”

That’s it, guys! I’m gonna lead the quantum revolution. Who’s gonna follow me? Log in to see images!

Finny

Avatar: 57559 2011-07-31 00:11:12 -0400
7

[Harem and Sushi Bar]

Level 69 Troll

BUMPS EVERYWHERE

don’t post your twitter in here or I’ll be ****ed

BobTheSqueak-
yWeasel

Avatar: 63475 2010-04-01 02:14:05 -0400
26

Level 69 Emo Kid

“The Infinite Sadness”

im already ****ed

SuperSonic

Avatar: 148701 2010-01-03 11:24:25 -0500
21

[WeChall]

Level 43 Hacker

“Backdoor Bob”

quantumenergy Posted:

That’s it, guys! I’m gonna lead the quantum revolution. Who’s gonna follow me? Log in to see images!

I only follow the future. In this case, youre it.


Log in to see images!
Log in to see images!

Visit our site:
www.coursecannon.com

Karl Koch

Avatar: 70525 Wed Mar 18 12:02:48 -0400 2009
55

Level 69 Hacker

“Trojan Horse Magnum”

ŐŃĹŶ ŤĤĔ ŔĨČĤ ŴĨĹĹ ßĔŃĔŦĨŤ ŦŔŐМ QÚÁŃŤÚМ ČŐМРÚŤĔŔŚ ŐŃČĔ ŤĤĔŶ ĤÁVĔ ßĔČŐМĔ ŔĔÁĹĨŤŶ. ŴĔ ŚĤŐÚĹĎ ßÚĨĹĎ ŐÚŔ ŦÚŤÚŔĔ ŐŃ ŚŐМĔŤĤĨŃĞ ŤĤÁŤ ĔVĔŔŶßŐĎŶ ČÁŃ ÁŦŦŐŔĎ: ĤÚМÁŃ ßŔÁĨŃŚ. ŤĤŃĨĶ ÁßŐÚŤ ĨŤ ŦŐŔ Á ŚĔČŐŃĎ. ĔVĔŔŶ ŶĔÁŔ МĨĹĹĨŐŃŚ ŐŦ РĔŐРĹĔ, ĨŦ ŃŐŤ МŐŔĔ, ĎĨĔ. ŤĤĔĨŔ ßŔÁĨŃŚ ÁŔĔ ßÚŔĨĔĎ ŴĨŤĤ ŤĤĔМ. ßÚŤ ŴĤŶ؟ ĨŃŚŤĔÁĎ ŴĔ ŚĤŐÚĹĎ ŔĔ-ÚŚĔ ĨŤ ÁŚ Á РŐŴĔŔŦÚĹ РŔŐČĔŚŚŐŔ. ĴÚŚŤ ŔĔŚĔŤ ŤĤĔ ŚÁVĔĎ ĨŃŦŐŔМÁŤĨŐŃ ÁŃĎ ŶŐÚ ÁŔĔ ŔĔÁĎŶ ŤŐ ĞŐ. ĔVĔŔŶßŐĎŶ ĶŃŐŴŚ ĎĔÁĎ РĔŐРĹĔ ÁŃĎ ŦŔŐМ ŴĤÁŤ ŴĔ ĶŃŐŴ ŶĔŤ, ŤĤĔŶ ĎŐŃ’Ť ŃĔĔĎ ŤĤĔĨŔ ßŔÁĨŃŚ ŴĤĔŔĔ ŤĤĔŶ ĞŐ.16fJH561489%f)=11+515+15+
1514841+5815118519818+
1984845189481
984894
8931DF%&/&(]²a(FGD$$9198█â█ ☼█ █ ██ █ http://www.youtube.com/watch?v=o64NGQsZzCI Log in to see images!
Log in to see images!

Thantalus

Avatar: 171210 2009-12-10 11:26:57 -0500
23

[Forumwarz Speakeasy]

Level 68 Emo Kid

“The Infinite Sadness”

This is my r-
ole-playing -
alt

Avatar: 236677 2010-05-17 00:25:10 -0400

[trolling people]

Level 3 Troll

“Slightly Unpleasant Individual”

fuk u

Internet Delay Chat
Have fun playing!
To chat with other players, you must Join Forumwarz or Log In now!