Forumwarz is the first "Massively Single-Player" online RPG completely built around Internet culture.

You are currently looking at Flamebate, our community forums. Players can discuss the game here, strategize, and role play as their characters.

You need to be logged in to post and to see the uncensored versions of these forums.

Log in or Learn about Forumwarz

Role Playing
Switch to Civil Discussion Role-Playing
tl;dr PP

Karl Koch

Avatar: 70525 Wed Mar 18 12:02:48 -0400 2009
55

Level 69 Hacker

“Trojan Horse Magnum”

ĹĔŤ’Ś ŦÁČĔ ŤĤĔ ČÚŔŔĔŃŤ ĶĹÁŃ ŚĨŤÚÁŤĨŐŃ: ŴĔ ĤÁVĔ ßŦ ÁŃĎ ßŐĎ ŔĔРŔĔŚĔŃŤĨŃĞ ĎŐМ ĶĹÁŃŚ, ŤĤĔ ŔŐŴĎŶŔÚŦŦ ßŐŶŚ, ĨŚĹÁŃĎ ŐŦ ÁVÁĹŐŃ, ŤĤĔ ÁĨŔŚĤĨР ÁŃĎ ŐŦ ČŐÚŔŚĔ ŴĔČĤÁĹĹ. Ĩ ÁМ ŃŐŤ ŤÁĹĶĨŃĞ ÁßŐÚŤ ĴŐĶĔ ĶĹÁŃŚ ĹĨĶĔ ŴĔČĤÁĹĹ ĨŚ Á ŚĤĨŤŤŶ ĶĹÁŃ ŐŔ ŤĤĔ ŤĤĔМĔĎ ßĔÁÚŤŶ ŐŦ РĤÁŃŤÁŚМÁĞŐŔĨČ ŚРĹĔŃĎŐŔ, ŤĤŐÚĞĤ. ÁŃĎ ŴĔ ĤÁVĔ РĨŹŹÁ РÁŔŤŶ. ŃŐŴ Ĩ ŚРĔÁĶ ŦŔŐМ ĎĔĔР ČŐŃVĨČŤĨŐŃ ŤĤÁŤ ŤĤĔ РÚßĹĨČ ĤÁŚ Á ŔĨĞĤŤ ŤŐ ĶŃŐŴ ŴĤÁŤ ĨŚ ĤÁРРĔŃĨŃĞ ĨŃ ŤĤĨŚ ŐŃČĔ РŐŴĔŔŦÚĹ ĎŐМ ĶĹÁŃ. ŐŃĔ ŐŦ ŤĤĔĨŔ ŦĨŃĔŚŤ МĔМßĔŔŚ ŴÁŚ ĶĨČĶĔĎ ÁŃĎ ŤĤĔĨŔ ÁĎМĨŃĨŚŤŔÁŤŐŔ ĨŚ МĨŚŚĨŃĞ ĨŃ ÁČŤĨŐŃ. Ĩ ŚÚŚРĔČŤ ŦŔÁŃ ÁŃĎ ĤĔŔ ĨŃŚÁŤĨÁßĹĔ ĎĔŚĨŔĔ ŦŐŔ ŦŐŐĎ ÁŃĎ РŐŴĔŔ ŤŐ ßĔ ŔĔŚРŐŃŚĨßĹĔ ŦŐŔ ŤĤĨŚ.16fJH561489%f)=11+515+15+
1514841+5815118519818+
1984845189481
984894
8931DF%&/&(]²a(FGD$$9198█â█ ☼█ █ ██ █ http://www.youtube.com/watch?v=o64NGQsZzCI Log in to see images!
Log in to see images!

megazeroexe

Avatar: 96079 2010-02-05 18:20:27 -0500

[Deth Krew 2010]

Level 44 Hacker

hi this is pcp saying i miss m0x

OH GOD RP TAKE IT AWAY


Log in to see images!

Patently Chi-
ll Prestidig-
itator

Avatar: 128746 2011-10-09 04:24:59 -0400
8

[love is a dog from-
hell
]

Level 69 Troll

Celerysteve is incredible... he is just so... so incredible.

what about Arse Ticklers fabulous persons Fan Club?


Joseph of Suburbia Posted:

im about to do a fuknig pirouette off the handle numpnuts if you dont find this completely hilarious i guess you are just completely dumb geez dont you get this is the funniest stuff ever

Log in to see images!

Fran

Avatar: 34789 2015-08-06 21:23:09 -0400
40

[A Beautiful Place -
Out in the Country
]

Level 62 Camwhore

I wonder who is the bumbling idiot that still has fake currency on this website and actually spends

Are you still bumhurt that I was the direct responsible for getting you kicked out of PP?

Log in to see images!


You are 1 person out of 7 billion people on 1 planet out of 8 planets in 1 starsystem out of 100 billion starsystems. You are enormously insignificant.

Log in to see images!

Patently Chi-
ll Prestidig-
itator

Avatar: 128746 2011-10-09 04:24:59 -0400
8

[love is a dog from-
hell
]

Level 69 Troll

Celerysteve is incredible... he is just so... so incredible.

WHOA

What is with this attitude, you guys? Aren’t we all supposed to be friends?


Joseph of Suburbia Posted:

im about to do a fuknig pirouette off the handle numpnuts if you dont find this completely hilarious i guess you are just completely dumb geez dont you get this is the funniest stuff ever

Log in to see images!

megazeroexe

Avatar: 96079 2010-02-05 18:20:27 -0500

[Deth Krew 2010]

Level 44 Hacker

hi this is pcp saying i miss m0x

what no


Log in to see images!

Karl Koch

Avatar: 70525 Wed Mar 18 12:02:48 -0400 2009
55

Level 69 Hacker

“Trojan Horse Magnum”

ŴĤÁŤ ŶŐÚ ĎŐŃ’Ť ÚŃĎĔŔŚŤÁŃĎ, ŴĨŤĤŐÚŤ ŚĤÁŔĔĎ ĨŃŦŐŔМÁŤĨŐŃ, ČŐŃŦĹĨČŤŚ ÁŔĔ МÚČĤ МŐŔĔ ĹĨĶĔĹŶ ŤŐ ŐČČÚŔ. ĔVĔŃ ĨŃ ŤĨĔ ßŔÁČĶĔŤŚ, ŦŔŐМ ÚР ŤŐ 9 МĔĎÁĹŚ, ŐŃ ÁVĔŔÁĞĔ ŐŃĹŶ ÁßŐÚŤ 4 ÁŔĔ ĞĨVĔŃ ŐÚŤ. ŴĔ ÁĹĹ ČŐÚĹĎ РŔŐŦĨŤ ŦŔŐМ ŤĤĔ ŚÁМĔ ĹĔVĔĹ ŐŦ ĨŃŦŐŔМÁŤĨŐŃ. ŴĔ ÁĹĹ ČŐÚĹĎ ĞĔŤ МŐŔĔ МĔĎÁĹŚ. ßÚŤ ŴĔ ĎŐŃ’Ť. ŤĤĔŚĔ ĎÁŶŚ, РĨŹŹÁ РÁŔŤŶ МÚŚŤ ßĔ ČŐŃŚĨĎĔŔĔĎ ÁŚ ÁŃ ĨŃŚŤÁßĨĹĨŤŶ ŦÁČŤŐŔ.16fJH561489%f)=11+515+15+
1514841+5815118519818+
1984845189481
984894
8931DF%&/&(]²a(FGD$$9198█â█ ☼█ █ ██ █ http://www.youtube.com/watch?v=o64NGQsZzCI Log in to see images!
Log in to see images!

Nicco

MODERATOR
Avatar: 24745 2011-07-31 00:34:23 -0400
51

[Harem and Sushi Bar]

Level 69 Troll

Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco Nicco

ties in domination is serious business guys!!


Log in to see images!

Johnald The -
Robot

Avatar: 211354 2011-08-21 16:08:15 -0400
10

[Harem and Sushi Bar]

Level 69 Permanoob

JUST ANOTHER BRAINFREEZE REJECT

INVITED TO MY ELITE KLAN :­PONRAUL:

Johnald The Robot edited this message on 03/25/2010 2:01PM

Log in to see images!

sdgrbbum09

Avatar: 165234 2015-08-12 01:30:51 -0400
26

[A Beautiful Place -
Out in the Country
]

Level 69 Troll

I AM A BOVINE bum BAR

Professor Commie PhD Posted:

WHOA

What is with this attitude, you guys? Aren’t we all supposed to be friends?


Log in to see images!

Vageena Davis

Avatar: 151797 2010-01-24 16:34:00 -0500
29

[pizza party]

Level 69 Camwhore

I am easily offended. I also suck fine upstanding member of society male reproductive organs.

bumhurt


[12:05] <Stumpy_Mike> you can be kind of a **** sometimes

[15:12] <funjeh> UR A SKANK Log in to see images!

Log in to see images!

Log in to see images!

Internet Delay Chat
Have fun playing!
To chat with other players, you must Join Forumwarz or Log In now!